лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

щодо питання медичного забезпечення

у сфері безпеки дорожнього руху

Україна посідає одне з перших місць в Європі за показником травматизму на дорогах. Щороку ми втрачаємо в дорожньо-транспортних пригодах (далі – ДТП) понад 3,5 тис людей, а травмуються – в 10 разів більше.Така ситуація, щодо аварійності за участю транспортних засобів та відповідні положення Директив Європейського Парламенту і Європейської Ради вказують на необхідність удосконалення вимог до стану здоров'я водіїв, їх психофізіологічного стану, що потребує контролю з боку медичних працівників.

Водій повинен мати необхідні фізичні та психологічні якості і його фізичний та розумовий стан повинні дозволяти йому керувати транспортним засобом, швидко реагувати на ситуацію, що складається під час руху. Належна організація проведення попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є невід'ємною складовою попередження ДТП.

Урядом України та профільними міністерствами задля підвищення рівня безпеки дорожнього руху, попередження та зниження негативних наслідків   від аварійності на дорогах прийнято ряд нормативно - правових актів, якими врегульовано питання медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» від 16.07.1993  № 3353-12 медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (далі - Положення) від 31.01.2013 № 65/80.

Згідно п.1.4 Положення - щозмінному передрейсовому та післярейсовому медичному огляду підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, фізичних осіб-підприємців, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів. Здійснюються огляди лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа» (п. 1.8. Положення).

Проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв здійснюється у відведеному для цього спеціальному приміщенні. Приміщення повинно бути оснащене відповідно до Табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів, наведеного у додатку 2 до Положення.

Результати проведеного передрейсового та післярейсового медичного огляду заносяться до Журналу щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіївза формою, згідно з додатком 3 до Положення.

У разі виявлення ознак тимчасової непрацездатності водій не допускається до керування транспортним засобом.Відсторонені від роботи за станом здоров'я водії направляються для дообстеження до закладу охорони здоров'я.

При виявленні ознак захворювання або вад, включених до Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затвердженого наказом Міністерством охорони здоров’я України від 24.12.1999 №299- перевізник за поданням медичного працівника направляє водія на позачерговий медичний огляд.

Також слід відмітити й інші нормативно-правові акти, що мають не менш вагоме значення і регламентують необхідність проведення щозмінних медичних оглядів водіїв.

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом»   від 02.12.2015 № 1001:ч. 1 пп.1. п. 10 - водії допускаються до роботи за умови відсутності за результатами медичного огляду протипоказань за станом здоров’я;п.13 – медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа»;ч.1. пп.1 п. 16 - ліцензіат зобов’язаний зберігати документи про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів - протягом трьох років;ч.2. п.16 - ліцензіат уповноважує водія (водіїв) проводити під час здійснення тривалих рейсів щозмінні огляди або замовляти надання відповідних послуг у виконавців технічного обслуговування та ремонту;пп.10 п.16 - здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв шляхом:- прийняття на роботу медичного персоналу або укладення договору із суб’єктом господарювання;

-   забезпечення проходження водіями періодичних медичних оглядів;

-   проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні;

пп.5 п. 26 - матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання технологічних операцій з організації автомобільних перевезень, включає серед іншого спеціальне приміщення для проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, яке відповідає вимогам табеля оснащення постійного спеціального приміщення для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

2.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійнихумов провадження господарської діяльності з медичної практики» від 02.03.2016 № 285:

п.18 - здійснення передрейсових та післярейсових оглядів водіїв здійснюється шляхом:

- укладення договору з амбулаторно-поліклінічним закладом, що має ліцензію, згідно з яким відповідні послуги надаватимуться відокремленим структурним підрозділом амбулаторно-поліклінічного закладу;

- або відкриття медичних кабінетів фізичними особами - підприємцями, які провадять медичну практику на підставі ліцензії;

- або отримання підприємствами, установами, організаціями та закладами ліцензії та відкриття на підставі їх розпорядчого документа медичного кабінету без утворення закладу охорони здоров’я, що діятиме відповідно до положення про такий кабінет.

3.  Закон України «Про дорожній рух» від 16.07.1993 № 3353-12:ч.1 ст. 12 - підприємства, установи та організації незалежно від форм власності тагосподарювання розробляють і здійснюють заходи для забезпечення безпеки дорожнього руху;ч.2 ст.12 – посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані:- забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв, здійснювати контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та відпочинку;- не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не пройшли увстановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;

ч.1 ст. 46 - адміністрація підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання, до штатів яких входять водії, зобов'язана забезпечувати водіїв приміщеннями для здійснення лікувально-профілактичних заходів;

ч.2 ст. 46 - для медичного контролю обслуговування водіїв та їх оздоровлення підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та господарювання при чисельності водіїв 100 і більше чоловік створюються відомчі спеціалізовані медичні, фельдшерські та оздоровчі пункти, медико-санітарні частини, поліклінічні відділення та заклади охорони здоров'я, а при чисельності водіїв менше 100 чоловік - з територіальними медичними закладами укладаються договори на їх медичне обслуговування.

4. Закон України «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344-3:

ч.1 ст. 18 -З метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані:

- здійснювати   заходи,   спрямовані на забезпечення безпеки дорожнього руху;

- здійснювати   організацію   та   контроль   за   своєчасним проходженням   водіями медичного   огляду;ч.2 ст. 30

- автомобільний перевізник, який здійснює перевезення пасажирів на договірнихумовах, зобов'язаний:

- забезпечувати дотримання персоналом вимог законодавства про автомобільний транспорт;

- забезпечувати проведення   щозмінного   передрейсового   та післярейсолвогомедичного огляду водіїв транспортних засобів;ч.1 ст. 34

- автомобільний перевізник повинен:

- виконувати вимоги нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів;

- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв.5.

Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про впорядкування проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів» від 17.08.2016 № 843.6.

Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій «Про затвердження Настанови з експлуатації транспортних засобів в органах та підрозділах ДСНС України» від 27.06.2013 № 432.

Законодавством також передбачена відповідальність посадових осіб, відповідальних за експлуатацію автотранспорту, за невиконання вимог стосовно проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, а саме:

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-10:ст.128

- передбачає відповідальність посадових осіб відповідальних за експлуатацію автотранспорту, за випуск на лінію водіїв без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану;ст.129, ст. 130

- передбачає відповідальність за допуск до керування та керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду;ст. 133-1

– порушенням правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів чи вантажів автомобільним транспортом є перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів.

2.  Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-3:ст. 287

- передбачає кримінальну відповідальність посадових осіб відповідальних за експлуатацію автотранспорту, за допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом. Пунктом 2 «Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2016 № 1567 визначено, що державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення. У ході планових та позапланових перевірок в тому числі перевіряється виконання вимог щодо проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв.Щозмінні медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа». Під час проведення таких оглядів водіїв передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров'я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов'язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

Професійна діяльність таких медичних працівників підпадає під перевірки Міністерства охорони здоров'я України, як ліцензіара на провадження медичної практики та Державної служби з безпеки на транспорті.

Згідно ст. 74, 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Частиною 1 пп. «в» ст. 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я передбачено право медичних і фармацевтичних працівників на підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» від 07.09.1993 № 198 та наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на курсах інформації та стажування» від 22.07.1993 № 166 передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

Крім цього, п. 3 «Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1103, передбачено, що огляд водія проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Одночасно повідомляємо, що відповідно до п. 6 «Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справУкраїни та Міністерства охорони здоров’я України від 09.11.2015 № 1452/735, огляд на стан сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Враховуючи вищенаведене зрозуміло, що керівники підприємств зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за проведення медичних оглядів водіїв (медичних працівників), оскільки на них покладено відповідальність забезпечувати допуск до роботи водіїв, які надають послуги з перевезень на автомобільному транспорті. В свою чергу оволодіння такими медичними працівниками методикою проведення щозмінних медичних оглядів водіїв є очевидною, оскільки вимагає від таких медичних працівників знань, умінь та навичок, пов'язаних зі специфікою діяльності суб'єктів господарської діяльності.