Порядок видачі і використання штампів медичних працівників

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ДП "Український медичний центр

безпеки дорожнього руху та інформаційних

технологій" МОЗ України

від 03 березня 2008 р. № 80/1-П

Інструкція

пpo порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів

1. Загальні положення

1.1.Ця Інструкція визначає порядок видачі, перереєстрації та анулювання штампу з висновком про придатність водіїв до керування транспортним засобом, а також умови та правила його використання, зберігання та контроль за їх дотриманням.

1.2.Дія Інструкції поширюється на всіх медичних працівників, що пройшли навчання методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів на базі Українського медичного центру безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій або його регіональних представництвах, отримали Свідоцтво на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів (далі по тексту Свідоцтво), Довідку про внесення до Єдиного реєстру медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі по тексту Довідка) та штамп з висновком про придатність до керування транспортним засобом (далі по тексту Штамп) та на всі підприємства незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості, на яких працюють зазначені медичні працівники.

1.3.Наведені нижче терміни в цій Інструкції вживаються в такому значенні:

1.3.1.Право на проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів - це отримання дозволу у встановленому порядку, на проведення щозмінних перед рейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, що є в свою чергу засобом здійснення контролю держави за дотриманням підприємствами, установами та організаціями вимог законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.

1.3.2.Єдиний реєстр медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі по тексту Єдиний реєстр) - це електронна база даних, що містить інформацію про Свідоцтва та штампи, видані медичним працівникам, які пройшли навчання в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій або його регіональних представництвах і отримали право на проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, термін їх дії, місце провадження діяльності та інформацію про підприємства за якими закріплено штамп.

1.3.3.Свідоцтво - це документ, який підтверджує право зазначеного медичного працівника на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, в умовах спеціально оснащеного кабінету та на протязі визначеного терміну.

1.3.4.Довідка про внесення до Єдиного реєстру медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів - це документальне підтвердження реєстрації медичного працівника, зазначеного підприємства, у Єдиному реєстрі за вказаним номером, перші дві цифри якого є кодом області, на території якої медичний працівник проводить щозмінні передрейсові та після рейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, наступні цифри відображають індивідуальний номер медичного працівника.

1.3.5. Номерний штамп - централізовано виготовлена печатка єдиного затвердженого зразка, що містить в собі відтиск:

- коду області, на території якої медичний працівник проводить щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів;

- індивідуальний номер медичного працівника, за яким він внесений до Єдиного реєстру;

- текст висновку про придатність до керування транспортним засобом, а саме: "До керування транспортом придатний";

- місце для зазначення дати/часу проведення медичного огляду водія;

- місце для підпису медичного працівника, що провів щозмінний передрейсовий медичний огляд водія.

1.4. Висновок про придатність водіїв до керування транспортним засобом діє на всій території України в термін, обмежений згідно до відповідних нормативних актів, що регулюють дане питання.

1.5. Штампи використовуються лише за призначенням медичними працівниками, що внесені до Єдиного реєстру за відповідним номером і не підлягають передачі для використання іншими юридичними чи фізичними особами.

2. Порядок видачі штампу.

2.1 Згідно зі ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Згідно до п. 5 Наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 № 124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів", щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводять медичні працівники. Відповідно до цього право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (з отриманням номерного штампу) мають особи, які набули кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу відповідно до норм, які діють на даний час.

2.2. Відповідно до Інструкції про організацію та порядок проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, проведення таких оглядів потребує спеціально обладнаного приміщення. Відповідно вище зазначеному, отримання у встановленому порядку права на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів та Штампу мають медичні працівники, за умови наявності спеціально обладнаного робочого місця.

2.3. Документом, який підтверджує наявність спеціально обладнаного робочого місця, є лист підприємства (яке направляє медпрацівника на навчання) в якому зазначено, що дане підприємство має обладнане приміщення, згідно Інструкції про організацію та порядок проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

2.4. Номерний штамп з висновком про придатність до керування транспортними засобами видається медичному працівникові ( який отримав право на проведення щозмінних передрейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів), Українським медичним центром безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій та ідентифікує його серед інших медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

2.5. Термін дії штампу дорівнює терміну дії Свідоцтва (3 роки). 2.6. Штамп втрачає свою силу (анулюється):

- по закінченню терміну дії Свідоцтва на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів;

- в разі втрати штампу, про що медичний працівник зобов'язаний письмово повідомити Державнe Підприємство Українського Науково-Дослідницького Інституту Медицини Транспорту Міністерства Охорони Здоров&Quot;я України, який за клопотанням підприємства, розглядає питання про видачу нового штампу та внесення відповідних змін до Єдиного реєстру;

- в разі ліквідації підприємства за яким закріплено Штамп, про що підприємство зобов'язане не пізніше п'яти робочих днів письмово повідомити Державнe Підприємство Українського Науково-Дослідницького Інституту Медицини Транспорту Міністерства Охорони Здоров&Quot;я України.

2.7. Дострокове анулювання штампу можливе:

- при порушенні медичним працівником правил проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів та даної Інструкції (з вилученням медичного працівника із Єдиного реєстру);

- при неналежному оснащенні спеціального приміщення для проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

2.8. Тимчасове припинення дії штампу можливе:

- в разі звільнення медичного працівника з підприємства за яким закріплено штамп, на термін доки буде вакантна посада медпрацівника по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, при цьому, медичний працівник, який звільнився зобов’язаний не пізніше п'яти робочих днів повідомити Державнe Підприємство Українського Науково-Дослідницького Інституту Медицини Транспорту Міністерства Охорони Здоров&Quot;я України або його регіонального представника, направивши заяву (Додаток 1);

- в разі виявлення та повідомлення перевіряючими органами Державнe Підприємство Українського Науково-Дослідницького Інституту Медицини Транспорту Міністерства Охорони Здоров&Quot;я України про незначні недоліки в оснащенні спеціального приміщення для проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів, які можуть бути усунуті на протязі 10 днів.

2.9.Штамп підлягає перереєстрації в разі:

- прийому на підприємство нового (на місце звільненого) медпрацівника по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів. Після перереєстрації медичний працівник, за додаткову плату, отримує комплект нормативних матеріалів, нове Свідоцтво та Довідку, в якій відображені відповідні зміни, які було внесено до Єдиного реєстру у зв’язку з перереєстрацією;

- якщо медпрацівник бажає працювати по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів за сумісництвом на іншому підприємстві, то в даному випадку перереєстрація здійснюється на підставі письмової заяви медичного працівника (додаток №1), гарантійного листа від підприємства на якому медпрацівник буде працювати за сумісництвом та листа від підприємства за яким закріплено Штамп, про те що керівник не заперечує використання на іншому підприємстві Штампу, який належить очолюваному ним підприємству. Після перереєстрації медичний працівник, за додаткову плату, отримує комплект нормативних матеріалів, Свідоцтво, з зазначенням додаткового місця проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв та Довідку, в якій відображені відповідні зміни, які було внесено до Єдиного реєстру у зв’язку з перереєстрацією. Один медичний працівник, використовуючи один Штамп, може працювати по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів не більше ніж на трьох підприємствах.

- якщо медпрацівник бажає працювати по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів за сумісництвом на іншому підприємстві, але керівник підприємства за яким закріплено Штамп заперечує його використання на іншому підприємстві, в даному випадку перереєстрація здійснюється на підставі письмової заяви медичного працівника (додаток №1), гарантійного листа від підприємства на якому медпрацівник буде працювати за сумісництвом. Після перереєстрації медичний працівник, за додаткову плату, отримує комплект нормативних матеріалів, Свідоцтво, з зазначенням додаткового місця проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, Довідку, в якій відображені відповідні зміни, які було внесено до Єдиного реєстру у зв’язку з перереєстрацією та Штамп, який буде закріплено за підприємством на якому медпрацівник буде працювати за сумісництвом. Один медичний працівник може працювати по проведенню передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів не більше ніж на трьох підприємствах. В разі можливості працювати більше ніж на трьох підприємствах, питання вирішується Українським медичним центром безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій в індивідуальному порядку та потребує погодження графіку роботи медпрацівника.

2.10. За 1 місяць до закінчення строку дії штампу та Свідоцтва на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, для подальшого провадження своєї діяльності, медичний працівник повинен пройти навчання в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху, після чого вносяться відповідні зміни до Єдиного реєстру, видаються нові Свідоцтво та Штамп.

3. Умови та правила використання штампу.

3.1. Медичний працівник використовує Штамп для оформлення Висновку про придатність до керування транспортним засобом в подорожньому листі, після проведення передрейсового медичного огляду водія транспортного засобу підприємства до його виїзду на зміну і внесення відповідного запису до журналу ф. 137-2/0.

3.2. У відтиску штампу з висновком про придатність до керування транспортним засобом, медичний працівник зобов'язаний зазначити дату та час медичного огляду. Відтиск штампу засвідчується особистим підписом медичного працівника.

3.3. Медичний працівник, який проводить щозмінний передрейсовий медичний огляд водіїв та допускає їх до керування транспортним засобом несе відповідальність за висновки стосовно придатності обстежених водіїв до керування транспортним засобом, згідно до чинного законодавства України.

4. Відповідальність медичного працівника за збереження та використання Штампу.

4.1. Медичний працівник відповідає за збереження штампу та

забезпечує обмеження доступу до нього сторонніх осіб.

4.2. Використання Штампу не за призначенням та / або з порушенням вимог даної Інструкції, тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України та позбавлення права на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів з обов'язковим вилученням Штампу.