Щодо питання медичного забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху

До уваги керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності!

Враховуючи актуальність питання медичного забезпечення безпеки дорожнього руху ДП "Український науково-дослідний інститут медицини транспорту" Міністерства охорони здоров’я України повідомляє наступне.

На жаль, Україна посідає одне з перших місць в Європі за показником травматизму на дорогах. Щороку ми втрачаємо в дорожньо-транспортних пригодах (далі – ДТП) понад 3,5 тис людей, а травмуються – в 10 разів більше. Така ситуація, щодо аварійності за участю транспортних засобів та відповідні положення Директив Європейського Парламенту і Європейської Ради вказують на необхідність удосконалення вимог до стану здоров'я водіїв, їх психофізіологічного стану, що потребує контролю з боку медичних працівників. Водій повинен мати необхідні фізичні та психічні якості і його фізичний та розумовий стан повинні дозволяти йому керувати транспортним засобом, а належна організація проведення попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів є невід'ємною складовою попередження ДТП.

Урядом України та профільними міністерствами для підвищення рівня безпеки дорожнього руху, попередження та зниження негативних наслідків від аварійності на дорогах прийнято низку нормативно - правових актів, якими врегульовано питання медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

Відповідно до ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» від 16.07.1993 № 3353-12 - медичний огляд проводиться з метою визначення здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного керування транспортними засобами. Зазначений огляд включає: попередні, періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а також позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, і Міністерства внутрішніх справ України.

Таким актом, є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» (далі - Положення).

Згідно п.1.8 Положення – здійснюються щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, огляди проводяться лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

Під час проведення щозмінних медичних оглядів передбачено, окрім загальної діагностики стану здоров'я водія транспортного засобу, обстеження на предмет перебування водія у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження зобов'язує медичного працівника оволодіти спеціальними методами та засобами, що є одним з ключових аспектів проведення щозмінних оглядів водіїв транспортних засобів та вимагає особливої уваги.

Професійна діяльність таких медичних працівників підпадає під перевірки Міністерства охорони здоров'я України, як ліцензіара на провадження медичної практики та Державної служби України з безпеки на транспорті.

Згідно ст..74, 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам.  Частиною 1 пп. «в» ст. 77 - передбачено право медичних і фармацевтичних працівників на підвищення кваліфікації та перепідготовку.

Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 07.09.1993 № 198 «Про підвищення кваліфікації молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою» та наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.07.1993 № 166 «Про подальше удосконалення системи післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників», передбачено проходження періодичного підвищення кваліфікації. Курси стажування організовуються і проводяться з метою набуття спеціальних знань з певних проблем медицини, поглиблення професійних знань, умінь та практичних навиків у роботі відповідно до спеціальності і посади.

Пунктом 2 «Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)»,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 08.11.2016 № 1567 визначено, що державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання, що здійснюють автомобільні перевезення. У ході планових та позапланових перевірок в тому числі перевіряється виконання вимог щодо проведення передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв.

Крім цього, п. 3 «Порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 17.12.2008          № 1103, передбачено, що огляд водія проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (у сільській місцевості за відсутності лікаря – фельдшером фельдшерсько-акушерського пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Одночасно повідомляємо, що відповідно до п. 6 «Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції», затвердженої спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров'я України від 09.11.2015 № 1452/735, огляд на стан сп'яніння проводиться лікарем закладу охорони здоров'я (в сільській місцевості за відсутності лікаря - фельдшером фельдшерсько-акушерського  пункту, який пройшов спеціальну підготовку).

Законодавством також передбачена відповідальність посадових осіб, відповідальних за експлуатацію автотранспорту, за невиконання вимог стосовно проведення щозмінних медичних оглядів водіїв, а саме:

  1. Кодекс законів    про    адміністративні   правопорушення   України від 07.12.1984 № 8073-10:

ст.128 – передбачає відповідальність посадових осіб відповідальних за експлуатацію автотранспорту, за випуск на лінію водіїв без проходження щозмінного медичного огляду;

ст.129, ст. 130 - передбачає відповідальність за допуск до керування та керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду;

ст. 133-1 - передбачає відповідальність за перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів.

  1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-3:

ст. 287 – передбачає кримінальну відповідальність за допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом.

Враховуючи вищенаведене зрозуміло, що керівники підприємств зобов'язані організовувати підвищення кваліфікації осіб, відповідальних за проведення медичних оглядів водіїв (медичних працівників), оскільки на них покладено відповідальність забезпечувати допуск до роботи водіїв, які надають послуги з перевезень на автомобільному транспорті. В свою чергу оволодіння такими медичними працівниками методикою проведення щозмінних медичних оглядів водіїв є очевидною, оскільки вимагає від таких медичних працівників знань, умінь та навичок, пов'язаних зі специфікою діяльності суб'єктів господарської діяльності.

На виконання своїх статутних повноважень, затверджених наказом  Міністерства охорони здоров’я  України від 26.07.2013 № 148-0, Державне підприємство Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України уповноважило Київську міжрегіональну філію Державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України (далі - Філія)  cвоїм наказом на організацію і проведення підвищення кваліфікації фахівців  з медичних оглядів працівників транспорту (у тому числі й медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів).

Філією розроблена та затверджена програма курсу цільового призначення з підвищення кваліфікації медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

Завдяки даному курсу медичні працівники мають змогу:

- оволодіти сучасними ефективними методами здійснення медичного контролю обслуговування водіїв;

- навчитись виявляти у водіїв транспортних засобів ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, які впливають на гостроту та швидкість реакції водія, при цьому використовуючи сучасні  апарати вимірювальної техніки;

- пройти скорочений курс з надання домедичної допомоги потерпілим у ДТП;

- ознайомитись з юридичними аспектами діяльності медичних працівників, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв та інше.

По закінченню курсу медичним працівникам видається - Свідоцтво про підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів та інформація про них вносяться до Бази даних медичних працівників, що пройшли підвищення рівня професійної компетентності  (далі – БД 1).

Додатково повідомляємо, що представники Державної служби України  з безпеки на транспорті та її структурні підрозділи  у ході своїх планових та позапланових перевірок, що стосуються дотримання  перевізниками  вимог законодавства щодо  проведення щозмінних медичних оглядів водіїв транспортних засобів мають можливість звернутися з запитом до Інституту та отримати доступ до відомостей, що містяться у БД 1.  Просимо дану інформацію донести до осіб відповідальних за безпеку на транспорті.

Детальну інформацію можна отримати за телефонами: 068-894-99-98, 044-465-99-91, 044-254-09-05